Sociale partners sluiten pensioenakkoord

In juni jl. het hebben sociale partners dan eindelijk een pensioenakkoord gesloten, wat eigen een AOW akkoord was. Er wordt nu volop aan de uitwerking ervan gewerkt. Dat zal ongetwijfeld nog de nodige discussies opleveren in de stuur- en werkgroep(en), maar de staat nu gelukkig open naar een evenwichtiger, persoonlijke en moderner pensioen.

Nu de arbeidsmarkt krap is geworden (en door demografische ontwikkelingen zal dat echt zo blijven) moet alle energie wordt gezet op 'zo lang mogelijks als iemand zelf wil (part time) doorwerken'! Dat betekent werk aan de winkel voor werkgever/HR, de Ondernemingsraad en de werknemer zelf.

CenterAdvies/pensioenadviseur  kan hen daarbij ondersteunen. Niet alleen als 'technicus met pensioenkennis', maar ook als begeleider bij employability & pensioen en bij communicatie/financiële planning. Concreet betekent het pensioenakkoord 2022 vier zaken. Met als rode draad dat de persoonlijke premie-input bepalend is voor de pensioenopbouw. Dat betekent ook dat jongere werknemers vanaf het begin bewust met worden van de hun mogelijkheden in hun arbeids- en pensioenplanning.

  1. Alle pensioenregelingen moeten worden aangepast als gevolg van 'de afschaffing van de doorsneepremie'. Dat betekent onder andere dat er geen (stijgende) premie staffels meer mogen worden gebruikt en dat er (een vorm van) compensatie moet komen voor de gevolgen hiervan voor de werknemers ouder dan gemiddeld 45 jaar. Uiteraard moet hierop bij de verlenging van het pensioencontract al geanticipeerd worden.
  2. Dit zak uiteraard overeengekomen moet worden met de werknemers en de Ondernemingsraad. Hoewel de aanpassing wettelijk verplicht is, is er toch individuele instemming en communicatie vereist.

  3. Daarna zullen werknemers persoonlijk zo geïnformeerd moeten worden, zodat ze precies weten hoeveel pensioen ze opbouwen en hoe dat ingepast kan worden in hun persoonlijke financiële planning. Dat was ook de opdracht vanuit de Wet Pensioencommunicatie in 2015. Die kunnen we dus nu echt invullen.

  4. Tot slot moet als gevolg van één t/m drie de pensioenadviseur met de werkgever/HR (en ook OR)

om tafel om het personeelsbeleid af te stemmen op de persoonlijke invulling van de werk/pensioen van de met name 'oudere' werknemers. En deze werknemers daarin meenemen en hen adviseren hoe pensioen in te passen in de financiële gevolgen van de gemaakte keuzes. Dat zal vaak eerder parttimen in combinatie met demotie betekenen om het zo langer vol te houden. CenterAvies /pensioenadviseur krijgt hiermee een andere invulling van zijn rol. 

Einde uitkeringsovereenkomst

Dat het gevolg van het pensioenakkoord 2022 de overstap van 'aanspraken regeling naar beschikbare premie regeling'  mag duidelijk zijn.  Uitkeringsovereenkomsten zoals nu, mogen c.q. kunnen dan niet meer. De persoonlijke premie-input is bepalend voor de  (dan degressieve) pensioenopbouw. Dat betekent ook dat jongere werknemer, zeker nu zij 'lang' moeten doorwerken, vanaf het begin bij de hand moeten worden genomen in hun arbeids- en pensioenplanning. Jong geleerd, oud gedaan dus.

 

Verdere verpersoonlijking

De volgende stap zal zijn dat niet alleen een lumpsum (gedeeltelijke opname pensioenvermogen) op pensioendatum mag, maar ook dat pensioengeld gebruikt kan worden voor employability & pensioen en persoonlijke financiële planning:  van pensioengeld voor de eigen woning/hypotheek, tot studie-/zorgverlof, deeltijdpensioen etc. Dat zal niet 'spontaan' komen van de zogenaamde babyboomgeneratie. De huidige 40-plussers zullen dat moeten afdwingen. Via de sociale partners, maar ook vanuit het pensioenveld zelf: adviseurs en pensioenuitvoerders. Zolang dat nog niet kan, is het devies om juist minder geld in de 2e pijler pensioen te stoppen en meer/deels in bijvoorbeeld een bancaire lijfrente en of 'gewoon' sparen/beleggen in Box 3, inclusief aflossing eigen woning.

 

Kortom: er zij veel raakvlakken tussen, pensioen, vermogensopbouw en hypotheek. Disciplines waar CenterAdvies goed in is.

Neem contact met ons op

072 - 534 62 89

Maandag t/m vrijdag
08:30 tot 17:30